Polityka prywatności

Polityka prywatności

Preambuła

 1. W Żłobku Zajączek szanujemy prywatność zarówno dzieci zapisanych do Żłobka, jak i ich rodziców (opiekunów prawnych), dlatego ochrona ich danych osobowych jest dla nas jednym z kluczowych priorytetów.
 2. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich placówek Żłobka Zajączek.

Kto jest administratorem danych osobowych?

 1. Administratorem danych jest Justyna Sieduszewska, ul. Anny Henryki Pustowójtówny 5, 20-706 Lublin, NIP: 713-257-92-42. Na potrzeby niniejszej polityki będziemy posługiwać się zwrotami „Żłobek” lub „Żłobek Zajączek”.

W jakim celu zbieramy dane osobowe?

 1. Wszystkie dane zbieramy na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235,z późn. zm.), z uwzględnieniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm.) art. 43 ust. 1, pkt. 4.
 2. Żłobek Zajączek zbiera i przetwarza dane osobowe dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych)z zachowaniem szczególnej staranności oraz zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów prawa.

Jakie dane są zbierane

 1. Żłobek Zajączek gromadzi dane na trzech poziomach:
 2. a) poziom pierwszy – dane gromadzone w ramach formularzy zgłoszeniowych do zapisu dzieci do żłobka – tzw. Karta Zgłoszeniowa Dziecka – część A. Zbierane tu są takie dane jak: imię nazwisko rodziców, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania rodziców i dziecka, telefon kontaktowy, adres e-mail
 3. b) poziom drugi – dane gromadzone w ramach formularzy zgłoszeniowych dzieci przyjętych do zapisu – tzw. Karta Zgłoszeniowa Dziecka – część B. Zbierane tu są takie dane jak: miejsce pracy rodziców, PESEL i numer dowodu osobistego, dane dotyczące zdrowia dziecka: alergie, choroby przewlekłe, wady wrodzone lub nabyte, nawyki żywieniowe, nawyki społeczne dziecka.
 4. c) poziom trzeci – dane gromadzone w ramach rejestracji do newslettera dla rodziców, których dzieci są zapisane do Żłobka Zajączek. Zbierane są tu dane takie jak: Imię nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail. Newletter jest formą udostępnienia wyłącznie rodzicom zdjęć wykonywanym w Żłobku Zajączek.
 5. Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z usług i oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów.
 6. W momencie zakończenia współpracy tj. po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wszystkie dane zostaną niezwłocznie usunięte. Oznacza to, że dane te pozostają w posiadaniu Żłobka tylko i wyłącznie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Natomiast dane te nie są w żaden inny sposób wykorzystywane, czy też przekazywane.

Sposób udostępniania danych

 1. Żłobek Zajączek co do zasady nie udostępnia żadnym podmiotom danych osobowych dzieci, ani ich rodziców.
 2. Dopuszczamy przypadki, w których Żłobek Zajączek gromadzone dane udostępnia tj.:
 3. a) w sytuacji wezwania pogotowia ratunkowego do dziecka – na żądanie lekarza/ratownika medycznego
 4. b) na potrzeby dotacji otrzymywanych przez Żłobek Zajączek – tylko w zakresie: imię nazwisko dziecka, imię nazwisko rodziców, miejsce zamieszkania dziecka i rodziców, data urodzenia.
 5. c) na potrzeby obowiązku sprawozdawczego, jaki ciąży na Żłobku Zajączek względem Głównego Urzędu Statystycznego – udostępniamy tylko dane statystyczne, nie pozwalające na jakąkolwiek identyfikację konkretnego dziecka lub rodzica
 6. d) na potrzeby ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków – tylko w zakresie imię nazwisko dziecka, imię nazwisko rodziców, miejsce zamieszkania dziecka i rodziców, data urodzenia, numer PESEL.

Zdjęcia wykonywane w Żłobkach

 1. Organizowane w Żłobku wydarzenia są dokumentowane za pomocą zdjęć wykonywanych przez pracowników Żłobka lub wynajętego fotografa. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Żłobka.
 2. Żłobek Zajączek dokonuje selekcji zdjęć i dzieli je na dwa zbiory odpowiadające dwóm poziomom udostępnienia:
 3. a) poziom pierwszy – zdjęcia na których nie są widoczne twarze dzieci, zaś głównym motywem zdjęcia są efekty prac dzieci (np. prace plastyczne) – zdjęcia te mogą być udostępniane na stronie www Żłobka, profilu na portalu Facebook lub przekazywane mediom.
 4. b) poziom drugi – zdjęcia na których są widoczne twarze dzieci – zdjęcia te są udostępniane tylko i wyłącznie rodzicom dzieci zapisanym do Żłobka za pośrednictwem zamkniętej galerii na stronie www Żłobka (newsletter dla rodziców), na nośnikach danych (płyta CD, pendrive), lub elektronicznie (e-mail).
 5. Nie ma możliwości zakupu jakichkolwiek zdjęć, wykonanych w Żłobku Zajączek.

Strona internetowa i pliki cookies

 1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies w niniejszym serwisie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 2. W ramach strony www Żłobka stosowane są dwa rodzaje plików cookies: Sesyjny (raz na 1 sesję przeglądarki) oraz Stałe (do czasu wyczyszczenia danych przeglądarki lub przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www Żłobka mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na strony www Żłobka.
 5. Twórcy strony www Żłobka dołożyli wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne ze stanem aktualnym. Potencjalnie błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do oferty Żłobka, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Poprawianie danych

 1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania. Przysługuje także prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), jak i również przeniesienia danych.